Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Verwijzers

In de begeleiding werken we met de bewezen effectieve methodiek Community Support. De methodiek is in 2001 ontwikkeld en sindsdien hebben we hier ruime ervaring in opgedaan.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut worden om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.

Doordat de medewerkers van Community Support deskundig zijn in het versterken van sociale netwerken en eigen kracht ervaren, zijn zij goed in staat om gedurende het traject minder begeleidingsuren te bieden en de klant en zijn netwerk te activeren.

De methodiek Community Support bestaat uit de volgende geïntegreerde onderdelen:

  • De regie ligt bij de klant.
  • Positieve psychologie; denken in mogelijkheden.
  • Integrale samenwerking tussen klant, zijn netwerk, vrijwilligers en professionals.
  • Transparant werken, niets buiten de klant om doen.
  • Bevorderen van participatie.
  • Rond elke klant wordt een steungroep opgezet.
  • Focus op de eigen kracht van de klant, daarna wordt gekeken wat de klant met ondersteuning van zijn netwerk kan bereiken.
  • Focus op het netwerk; het netwerk wordt in kaart gebracht en uitgebreid geanalyseerd en indien gewenst verbeterd.
  • Vermindering van de afhankelijkheid van de hulpverlening door de eigen kracht van de klant centraal te stellen en te versterken.

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van de methodiek Community Support. De methodiek Community Support is daarnaast in één van de WMO-praktijken van de WMO werkplaats Groningen-Drenthe beschreven en geëvalueerd (Vos, 2012). Hieruit blijkt onder andere dat de methodiek positieve effecten heeft op het vergroten van participatie, het verminderen van eenzaamheid, het vergroten en verbeteren van het netwerk, het vergroten van zelfvertrouwen en grip op het leven (eigen kracht) en het verbeteren van de kwaliteit van leven (Vos, 2012).

De methodiek Community Support is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie. Zie: http://www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies/community%20support


Samenwerking
Door contacten te onderhouden met netwerkpartners en organisaties die deeltrajecten van de hulp uitvoeren houden we de doorstroom goed in de gaten. Het is nadrukkelijk de bedoeling binnen de gestelde tijd toe te werken naar zelfstandigheid van de klant met ondersteuning uit het eigen netwerk.

In de begeleiding werken we intensief samen met de partners die al werkzaam zijn in de regio. Onze insteek juist dat te doen wat anderen niet kunnen, om vervolgens tijdig weer door te verwijzen naar eventuele andere partners (denk hierbij aan welzijnsinstellingen).

Community Support heeft een intensieve samenwerkingsrelatie met een breed spectrum van organisaties in de provincie Groningen. Met name met OCRN, Accare, ATN en Jonx wordt in de dagelijkse praktijk intensief samengewerkt, omdat de praktische begeleiding vanuit Community Support goed aansluit bij de behandeltrajecten van deze organisaties. Gezien de focus op het sociaal netwerk, werken we als vanzelfsprekend altijd samen met de huisarts en school en andere betrokken organisaties zoals het maatschappelijk werk, het consultatiebureau, Veilig Thuis, gezinsvoogden, reclasseringwerkers, het CJG.

 

 

 

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.