Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Projecten

Naast begeleiding biedt Community Support ook diverse projecten aan in het werken volgens de methodiek Community Support.

Jongerencoaching volgens de methodiek Community Support

Een jongerencoach is een HBO student (sociale studies) die zich inzet voor jeugdigen en hun systeem om ze een gezond sociaal netwerk op te laten bouwen en leren grip te krijgen op hun leven en om vaardigheden te ontwikkelen om problemen aan te pakken en te verdere problemen te voorkomen (zoals schooluitval, verslaving en criminaliteit).

Deze jongerencoaches volgen binnen Community Support de basistraining in de methodiek Community Support en werken in de begeleiding van de jeugdigen volgens deze methodiek.

Het doel van dit project is dat de betreffende jeugdigen weer volledig naar school gaan en een meer coöperatieve, leergerichte houding ontwikkelen, waardoor verwacht mag worden dat ook de schoolprestaties verbeteren. De coach brengt met de jeugdige de problemen in kaart en werkt vervolgens oplossingsgericht aan doelen die vastgelegd zijn in een samenwerkingsplan. In dit plan wordt het eigen sociaal netwerk van de jeugdige betrokken.

Er wordt bij deze aanpak nauw samengewerkt met ouders, het eigen netwerk, de betrokken mentor, de leerplichtambtenaar en andere betrokken hulpverleners.

De jongerencoach wordt gesuperviseerd door een gedragswetenschapper binnen Community Support. 

In de jongerencoaching werken we met de BETERapp. In de BETERapp legt de jongere zijn persoonlijke doelstellingen vast. Dagelijks houdt de jongere bij of en hoe hij hieraan heeft gewerkt en hoe het gaat. Hiermee bouwt de jongere een grafisch overzicht op en krijgt daarmee een goed beeld van de eigen ontwikkeling. Ook kun verbanden worden gelegd tussen hoe je je voelt en de activiteiten die je hebt uitgevoerd. Door vrienden en andere betrokkenen toegang te geven tot de BETERapp krijgt de jongere er veel coaches bij, voor die momenten dat dit het hardst nodig is.

 

Steungroep voor opvoeders volgens de methodiek Community Support

Om de vraag naar jeugdhulpverlening te verminderen, heeft Community Support een groepsaanpak ontwikkeld voor ouders, waarin ouders die problemen ervaren met de opvoeding elkaar ondersteunen. In deze aanpak vormen ouders samen elkaars steungroep. Juist voor ouders is het hebben van een gezond sociaal netwerk belangrijk.

 Het gezamenlijk ondersteunen gebeurt door middel van een steungroep die de opvoeders voor en met elkaar vormen. De bedoeling is om de ouders met elkaar in contact te brengen, zodat zij elkaar van steun kunnen zijn en de thema’s die voor hen interessant zijn, kunnen bespreken.

Voorbeelden van deze thema’s zijn: het opvoeden van je kind, het contact met de (ex-)partner, tijd maken voor jezelf, het vergroten van de participatie.

De belangrijkste doelen van de steungroep:

  • het vergroten van sociale netwerken
  • ouders elkaar laten ondersteunen
  • ouders opvoedingsvaardigheden leren
  • verminderen van opvoedingsproblemen
  • verbeteren van het zelfmanagement

Een groep van maximaal 8 ouders vormt met elkaar een steungroep. Deze steungroep wordt begeleid door een gedragswetenschapper. Deze gedragswetenschapper brengt samen met de ouders in kaart wat er goed gaat en wat de ouder zou willen verbeteren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het sociale netwerk van de ouders. Door de ondersteuning aan te bieden in een groep is er op een vanzelfsprekende manier al een uitbreiding van het sociale netwerk. Vanuit de steungroep ontstaan ook eigen initiatieven. Ouders hebben contact met elkaar buiten de steungroep, om samen koffie te drinken of omdat bijvoorbeeld samen sporten gemakkelijker is dan alleen.

 

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.