Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Onze werkwijze

Meedoen
Community support wil mensen met beperkingen en/of langer durende problemen ondersteunen, zodat ze net als andere burgers mee kunnen doen met de gebruikelijke sociale netwerken (gezin, familie, vrienden, buurt, collega’s, medeleerlingen). Naast deskundige professionele ondersteuning organiseren we ondersteuning vanuit het sociale netwerk. Het is onze ervaring en overtuiging dat mensen vooral behoefte hebben aan solidariteit vanuit hun eigen kring en dat resultaten juist dan blijvend zijn als er draagvlak is in de omgeving van de persoon.

Duurzame versterking
Community Support streeft naar duurzame versterking van de positie van de persoon die de grip op zijn leven kwijt is. Om die reden vinden we de volgende uitgangspunten van belang.

  • Het gaat om het oplossen van de problemen in het normale leven. Het diagnose-behandelmodel staat hierbij niet centraal. Behandelaars zijn vaak wel belangrijk maar in een andere, minder centrale, positie.
  • We kiezen de kracht van de persoon als het uitgangspunt voor de oplossing.
  • Het sociale netwerk bevat vaak hulpbronnen die gebruikt kunnen worden voor het versterken van de positie van de persoon.

De basis van een duurzame positieve ontwikkeling van de persoon die de grip kwijt is, is het samen (de persoon zelf, zijn netwerk, de professional) zoeken naar de beste oplossing. Samenwerking vindt plaats in een steungroep. Daar wordt gewerkt aan een integraal samenwerkingsplan (één kind/persoon/gezin: één plan).

Het hele systeem
Om tot duurzame oplossingen te komen is het meestal niet voldoende om de betreffende persoon (kind, jeugdige, volwassenen) als geïsoleerd individu te begeleiden. Het gaat om de persoon en het netwerk om hem heen. Meestal zijn er hulpbronnen in het netwerk en deze kunnen een bijdrage leveren aan de oplossing. Een voorbeeld: de ervaring wijst uit dat het opnemen van een kind met gedragsproblemen in een residentiële behandelinstelling meestal niet tot blijvende oplossingen leidt. Gaat het al goed in de instelling, dan zal de gemaakte winst weer verdwijnen zodra het kind weer thuis is. En in veel gevallen zullen de broertjes en/of zusjes ook problemen gaan vertonen.

Een duurzame oplossing zal pas kunnen ontstaan als de ouders leren goed om te gaan met hun kinderen, daarbij gebruik makend van hulpbronnen in het netwerk (buren, familie, vrienden). De kans is dan groter dat bij toekomstige problemen de persoon en zijn netwerk in staat zijn om de problemen zonder professionele hulpverlening op te lossen.

Andere positie professional
Het doel is waar mogelijk de professionele ondersteuning overbodig te laten zijn, opdat het eigen sociale netwerk de ondersteuningsrol overneemt. De professional stelt zijn kennis ter beschikking, zodat de persoon en zijn netwerk oplossingen kunnen vinden. De professional is niet meer eindverantwoordelijk, maar wordt ingezet voor de specifieke problemen waarvoor behandeling vereist is, en is er op gericht de regie zoveel mogelijk bij de persoon te laten. Afhankelijkheid van hulpverlening willen we waar mogelijk voorkomen. De professional is in ieder geval in de beginfase van de begeleiding belangrijk. De professional moet de begeleiding op gang brengen, onderzoeken waar aan gewerkt moet worden en hulpbronnen activeren. Bij lichtere problemen is dat mogelijk voldoende, bij ernstige problemen zal professionele hulp op deelaspecten wellicht noodzakelijk blijven.

Resultaatgericht
Niet praten, maar doen is bij community support een belangrijk motto. Op de problemen afgaan, deze benoemen en doelgericht werken aan de oplossingen. Met de persoon stellen we haalbare doelen op, waar systematisch aan gewerkt wordt. Niet het probleem moet centraal staan, maar de oplossing. Bij de keuze van de doelen en de manier waarop deze bereikt gaan worden gebruiken we een speciaal voor dat doel ontwikkeld volgsysteem. Resultaat wordt bereikt door het steeds maken van plannen, deze uitvoeren, kijken wat werkt en wat niet. Met de succeservaringen gaan we verder. Gedurende het proces krijgt de persoon meer zelfvertrouwen en verbetert zijn zelfbeeld.

Zelfmanagement, meer balans, minder stress
We ondersteunen de persoon bij zijn zelfmanagement. De kans op succes is een stuk groter als de persoon een gezonde leefstijl ontwikkelt. Gezond eten, bewegen, stoppen met verslavingsgedrag. Maar ook leven vanuit eigen gekozen idealen, het stellen van doelen, je eraan houden en niet weglopen voor de problemen. Van belang is ook te streven naar een positieve levensinstelling, stil staan bij je positieve eigenschappen en kwaliteiten, die dingen doen waar je blij van wordt. En natuurlijk zorgt werken aan positieve relaties ook voor positieve gevoelens en balans in het leven.

Kwaliteit van leven
Community support is er op gericht klanten te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun leven. Dit betekent dat we de klant ondersteunen bij het erbij horen, nuttig zijn, talenten ontwikkelen, iets betekenen en er toe doen. De persoon zien we als onderdeel van het sociale netwerk (gezin, familie, buurt, vrienden). Kunnen meedoen in het grotere systeem is wat voor een groot deel de kwaliteit van leven bepaalt.

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.